Zoeken
In\uitlog

Het ontstaan en de geschiedenis van Muziekvereniging "Juliana" Almen.

Op 30 april 1909 wordt het Nederlandse volk verblijd met de geboorte van prinses Juliana. Overal in ons land wordt dit feit uitbundig gevierd. "Kunstmin" uit Gorssel (1906) en "Harmonie Gorssel-Eefde" (1908) zijn dan druk in de weer om de feestelijkheden muzikaal te omlijsten. Het gemis van een eigen muziekkorps wordt in Almen als ondraaglijk ervaren.

Dat in Almen van alles kan, als 't maar snel gebeurt, bleek toen al. Twaalf dagen na de geboorte van de prinses wordt muziekvereniging "Juliana" Almen geboren. De mannen die aan de wieg van ons "Juliana" stonden waren: K. Meijer, D.W. Mengerink, H. Schutte. W. Wichers, W. Klein Lebbink, J. Aalderink, A. Golstein en Joh. Golstein. De laatste werd geen werkend lid. Spoedig meldden zich ook W. Braakman en W. ten Have als lid aan.
Een bliksem actie onder de Almense bevolking brengt een bedrag op van maar liefst ƒ 180,--.
Hiervoor worden 9 koperinstrumenten gekocht bij de firma Ansinh te Zwolle.

In 1910 is het orkest vrij compleet: 3 cornets, 5 bugels, 2 alt-hoorns, 2 trombones, 2 baritons, 1 tuba, 1 sousafoon, kleine- en grote trom.

Van 1909 tot 1912 repeteert het orkest in de grote keuken van "de Vetweide" (boerderij van fam. Ten Have). Nadat het ledental groeit moet men deze repetitieruimte verlaten en kan men terecht in het gebouwtje "Rust Roest" nabij de Ehze. Dit gebouwtje is eigendom van de familie Van den Hohnert. Aan de gastvrijheid komt een einde als mevrouw Van den Hohnert zich keer op keer ergert aan het feit dat de muzikanten altijd op de houten vloer spuwen. De houten vloer is namelijk na een repetitie-avond op enkele plekken nat. Dat deze plekken veroorzaakt worden door het vocht dat uit de instrumenten lekt tijdens het blazen wil mevrouw niet geloven. Men kan voortaan 's winters terecht in het verwarmde ketelhuis van de melkfabriek en 's zomers in (het oude) "Ons Huis".


* 1914
In 1914 wordt de eerste "directeur" (dirigent) van "Juliana" aangesteld. En wel Piet Plant, die stafmuzikant is bij de Huzaren van Boreel. Hij hanteert soms in vol ornaat, compleet met rinkelende sabel, de dirigeerstok. Plant houdt van een grondige aanpak. Direct al in 1914 neemt het orkest deel aan het concours te Brummen. Men behaalt in de 4e afdeling een 2e prijs. Een succesvol begin: men promoveert naar de 3e afdeling.

Tijdens de jaarvergadering van 1923 wordt de wens uitgesproken te beschikken over een eigen repetitie-gebouwtje. Een stukje grond wordt aangeboden. Om een gebouwtje te bekostigen wordt in 1925 besloten aandelen uit te geven à ƒ 2,50 tegen een rente van 4 %. Er worden maar liefst 135 aandelen uitgegeven waarvan een directiekeet wordt aangeschaft.

In 1926 moet de heer P. Plant wegens drukke werkzaamheden als dirigent voor Juliana bedanken. Ex-secretaris H. Lok neemt de taak zolang waar. Maar gelukkig vindt men in 1927 weer een nieuwe dirigent, namelijk klompenmaker de heer Garritsen uit Hengelo Gld.

Onder leiding van de heer Garritsen wordt soms wel 2x per jaar deelgenomen aan een concours, eerst als een fanfare orkest maar vanaf 1930 als harmonie orkest. Het concours-gebeuren ligt voor "Juliana" tussen 1940 en 1945 geheel stil. Wel worden er jaarlijks enkele concerten gegeven in Almen en Harfsen. "Juliana" is jarenlang de muziekvereniging voor Almen én Harfsen geweest. Op het huidige vaandel staat nog steeds "Muziekvereniging Juliana Almen-Harfsen".

In 1941 moet de vereniging zich van de bezetter laten inschrijven bij de stichting voor "Niet-Commerciële Verenigingen". Men krijgt een schrijven van de Procureur Generaal te Arnhem, waarin staat dat het niet nodig is in het belang van de openbare orde de naam "Juliana" te veranderen. In 1943 is er geen brandstof meer voor verlichting en verwarming. Men verkoopt het gebouwtje en gaat voortaan repeteren bij Heuvelink in "De Aanleg". In september 1944 moet de vereniging de repetities stop zetten omdat men na 20.00 uur niet meer over straat mag. Dit duurt tot de bevrijding, april 1945.

Als men de repetities weer wil hervatten en men zich muzikaal in 't feestgewoel wil storten, blijkt echter dat de Canadese bevrijders als souvenirtje een aantal instrumenten en het vaandel hebben meegenomen. De eerste jaren na de oorlog heeft de vereniging het financieel moeilijk, de schade van ƒ 1.504,-- wordt weliswaar vergoed door het oorlogsschade-fonds, maar deze uitbetaling laat enkele jaren op zich wachten.


* 1945
In 1945 moet de heer Gerritsen wegens zijn gedrag in de oorlog zijn dirigentenloopbaan opgeven. (Of dit terecht was??) De heer Plant (70 jaar) wordt bereid gevonden de taak van dirigent wederom op zich te nemen. Deze plek wordt wederom gewisseld in 1949, dan wordt de heer W. Dollekamp uit Markelo aangesteld. Op 24 juli wordt de heer Dollekamp echter, als hij huiswaarts keert na een repetitie, door de politie gearresteerd. Hij wordt verdacht van diefstal en in voorlopige hechtenis genomen. De plannen om naar concours te gaan op 30 juli gaan toch door, onder leiding van (jawel) de heer Plant behaalt men een prachtige 1e prijs, met 53 punten.

Drie jaar later, in 1953, vindt men de toen 78 jarige heer Plant toch echt te oud geworden.
Als hij plotseling ziek wordt, wordt besloten naar een nieuwe dirigent om te zien. Dat betekent het definitieve einde van het "tijdperk Plant" dat met onderbrekingen van 1914 tot 1953 geduurd heeft. De heer Dollekamp uit Markelo wordt weer aangesteld.

Als "Juliana" op 11 mei 1954 het 45-jarig bestaan herdenkt vinden in "Ons Huis" een receptie en een feestconcert plaats. Door meester Oosterkamp wordt namens de gemeenschap Almen-Harfsen een bedrag van ƒ 1300,-- aangeboden. Te besteden aan een muziektent of openluchttheatertje, met dien verstande dat iedere vereniging die ervan gebruik wenst te maken daarvoor in de gelegenheid moet worden gesteld.

De bouw laat nogal op zich wachten zodat "Juliana" het bedrag bijna besteedt aan een paar nieuwe pauken. De bouw wordt toch opgepakt en in 1958 wordt het eerste concert gegeven in het openluchttheater, dat gelegen was achter Nijendijk.

Op voorstel van voorzitter B.A. ten Have start "Juliana" in 1954 met haar oud-papier acties. In 1956 levert dat al ƒ 187,80 op. Als opa Simmelink besluit zich in te zetten voor "Juliana"'s oud papier stijgen de inkomsten aanzienlijk. De toen 83 jarige opa Simmelink haalt, daarbij geholpen door anderen, jaarlijks 20.000 kg papier op, ter waarde van ongeveer ƒ 900,00.


* 1958
In 1958 wordt "Juliana" verrijkt met de oprichting van een drumband. Paukenist Simmelink leidt een achttal leerlingen op.

In 1959 verlaat de heer Dollekamp de vereniging. De nieuwe dirigent wordt de heer D. Veldhuis.
Op 19 september 1968 overlijd de heer ten Have. Hij is van grote betekenis geweest in de geschiedenis van "Juliana". Niet alleen omdat hij 56 jaar lang lid geweest is, waarvan 20 jaar voorzitter, maar vooral vanwege zijn grote liefde voor de vereniging en al het werk dat hij voor de vereniging gedaan heeft.

Al 50 jaar lang zijn de muzikanten van "Juliana" bij optredens niet gekleed in uniform, maar in "burgerkleding". In het begin van de 60er jaren komt voor het eerst de wens om uniformen te dragen op. Er wordt een commissie gevormd die geld gaat inzamelen voor uniformen óf voor een nieuw instrumentarium. Eind 1962 heeft men ƒ 6.000,-- ingezameld. De leden kiezen voor nieuwe instrumenten. Een hypotheek van ƒ 3.000,-- wordt opgenomen en voor het totaal van ƒ 9.000,-- worden 30 nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft.

In het midden van de jaren '60 begint zich een probleem voor "Juliana" af te tekenen.
Het ledenaantal loopt erg achteruit waardoor men te weinig in het openbaar heeft kunnen optreden. In 1965 was het dan zo ver. De opkomst van de leden op de repetities is zeer gering.
Voor het eerst in 50 jaar keert de dirigent op een repetitieavond onverrichter zake huiswaarts, omdat er te weinig leden aanwezig zijn om te kunnen repeteren. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van "Juliana".

Toch kan dat jaar 1965 ook als een hoogtepunt uit het bestaan van "Juliana" worden gekenschetst, omdat het leerlingenprobleem op grootse wijze wordt aangepakt. Op de lagere school werft men maar liefst 52 leerlingen, waarvan er na enkele maanden 35 overblijven die een instrument krijgen. Ze krijgen aanvankelijk les van dirigent Veldhuis. Door particulieren is een bedrag van ƒ 500,- geschonken waarvan de onkosten betaalt kunnen worden. Spoedig wordt een jeugdorkestje gevormd. Het gaat gelukkig weer bergopwaarts met "Juliana".

De heer Veldhuis verlaat in 1966 de vereniging, voornamelijk omdat de repetities té slecht bezocht worden. Zijn opvolger moet iemand zijn die over voldoende tijd beschikt om het grote leerlingen bestand op te leiden. Het wordt de heer H. Span uit Brummen. "Juliana" is zijn eerste orkest. Samen met zijn vader, "Opa Span" zoals hij door de leerlingen genoemd wordt, leidt hij de jeugdige muzikanten op. Het enthousiasme van heer Span heeft een gunstige invloed op de gehele vereniging. Om het instrumentarium voor de jeugdleden te kunnen bekostigen wordt een instrumentenfonds in het leven geroepen. Door enkele ouders wordt ten bate van dit fonds veel werk verzet. Het bestuur zet de eerste schreden op het subsidie pad.

 Als de eerste jeugdleden met het orkest mee mogen spelen moeten er enige zaken aangepast worden. Enkele ouders hebben bezwaar dat er gerepeteerd word in een café. Enerzijds kan het bestuur zich die bezwaren wel voorstellen, anderzijds is men al 30 jaar bij "de Aanleg". Als Heuvelink in 1967 zijn zaak verkoopt, neemt het bestuur het besluit om van repetitieruimte te veranderen. Enkele leden kunnen zich daar niet bij neerleggen en verlaten de vereniging. Het nieuwe repetitielokaal wordt "Het Ketelhuus", een knusse gezellige ruimte achter de Piepe, eigendom van de Gebr. Pardijs.


* 1969
In 1969 wordt de aanschaf van uniformen gerealiseerd. Op het jubileum concert worden de uniformen door de heer Van 't Sant officieel aangeboden aan het 60 jarige "Juliana", dat inmiddels uit 44 leden bestaat. De uniformen zijn uitgevoerd in de Gelderse kleuren: een blauwe blazer, een grijze rok of broek en een goudgele uitmonstering. Aanvankelijk was men het nog niet eens over de keuze van een hoofddeksel.

In de bloeitijd van de vereniging, de eerste helft van de jaren 70, gaat "Juliana" in 1972 naar het KNF-concours te Eibergen. Onder leiding van H. Span behaalt de vereniging 288 punten een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid. Nadat "Juliana" deze top heeft bereikt gaat men na 1974 het dal in. Het ledenaantal daalt sterk. Van 47 leden in 1974 naar 26 leden in 1981. Oorzaak was het vertrek van jeugdleden naar elders wegens studie of werk, of vanwege onvoldoende belangstelling. Ook de drumband verdwijnt van het toneel.

Toch heeft het bestuur een uitweg uit dit dal weten te vinden. Men weet namelijk weer nieuw leven te blazen in de leerlingenopleiding. Aanvankelijk, vanaf 1977, middels de blokfluitgroepen op de Julianaschool en later middels het aantrekken van een leraar voor een houtinstrumenten (Henk Lubberdink) en een leraar koper (Henk Vruggink).

Op 16 januari 1979 vindt de tv-opnameplaats van het programma "Bij ons in….. Almen" plaats. Dankzij mevrouw W. Holtslag mag ook "Juliana" daarin optreden, dit onder leiding van dirigent H. Span.

Enkele maanden later moet de heer Span, wegens gezondheidsredenen, zijn functie van dirigent beschikbaar stellen. Het spijt de leden bijzonder dat hij moet vertrekken. Hij heeft zich van beginnend dirigent ontwikkeld tot een goed vakman. Velen herinneren zich het "tijdperk Span" als een gezellige tijd waarin, naast flink repeteren, altijd ruimte was voor een ontspannen lach.

De opvolger wordt Harry ten Brinke, student aan het conservatorium te Enschede. De stabiliteit van een vaste dirigent voor een lange periode lijkt voorbij. Reeds in 1981 wordt er een andere dirigent aangesteld. Gerrit Kobus uit Enter. O.l.v. van hem heeft "Juliana" in 1984 meegedaan aan de "Radio Oost Harmonie Trofee"- wedstrijd. Juliana eindigt in de middenmoot van 17 deelnemers.


* 1983
De uniformen die in 1969 aangeschaft zijn waren na 14 jaar trouwe dienst toch wel wat aftands. Voor nieuw aan te schaffen uniformen haalt een team inzamelaars het geweldige bedrag van meer dan ƒ 25.000,-- op waarvan er een bordeaux-rood/zwarte combinatie wordt aangeschaft. Op het Almens feest van 1983 komt "Juliana" hier het eerst mee voor de dag.

Ter ere van het 75 jaar bestaan van de vereniging wordt onder andere het naslagwerkje "Overzicht van 75 jaar muziekvereniging Juliana Almen" gemaakt door voorzitter Henk Muileman. E.e.a. van het voorgaande is daaruit overgenomen.

Ook in dit jubileumjaar wordt er van dirigeerstok gewisseld. Henk Vruggink wordt, hij is al enkele jaren docent, aangesteld als dirigent. Uit enthousiasme van de leden, of om meer te kunnen spelen dan alleen op de repetitie avond gebeurt, wordt er naast het korps een boerenkapel opgericht. Uitgedost in boerenkiel met pet of lange rok met gehaakte muts wordt er regelmatig opgetreden.

In 1987 moet er naar een andere repetitie ruimte worden omgekeken. Enkele locaties worden onder de loep genomen, maar een verhuizing naar "Ons Huis" ligt voor de hand. Na enkele aanpassingen wordt de bovenzaal betrokken. De ruimte die de vereniging achter moest laten had nauwe banden met Jo Pardijs. Hij was niet alleen de eigenaar van het pand maar "Juliana" was ook "zijn muziek". Het vulde dan ook een belangrijk deel van zijn leven. Het vele werk wat hij voor de vereniging deed tijdens zijn 62 jaar lidmaatschap (26 jaar bestuurslid waarvan 1968 tot 1980 voorzitter) bracht hem naast de titel ere-voorzitter een koninklijke onderscheiding op. Hij overleed 5 januari 1989.

Voor het vieren van het 80 jarig bestaan van de vereniging wordt de musical "Bie Ons In Almen" opgevoerd. Deze musical wordt geschreven door Henk Muileman en uitgevoerd door de vereniging met behulp van vele Almenaren, in de tent tijdens het Almens feest. E.e.a. wordt gefinancierd door een gewonnen prijs (ƒ 2.500,--) in een Rabobank-ideeënwedstrijd.
Het idee - een musical samen te stellen en uit te voeren met de harmonie - was gewonnen, het schrijven en uitvoeren een hele klus. Ook wordt er ter ere van het jubileum een "Blazerie + Solexraces" georganiseerd, zodat Almen voor 1 dag 4 blaaskapellen en 49 Solexrijders rijk is.

In 1986 neemt "Juliana" o.l.v. Henk Vruggink na 14 jaar weer deel aan het concours. Met 266 punten en een 2e prijs in de tweede divisie wordt er een goed resultaat behaald mede daar het een zeer jong orkest betreft. Eenmaal de smaak te pakken wordt in de 90'er jaren "het weer naar concours gaan" voortgezet want in 1990 gaat de vereniging weer op concours o.l.v. Henk Vruggink en behaalt in Zelhem met 277 punten een tweede prijs.


* 1991
Er wordt nog steeds veel oud papier opgehaald. In 1991 was dat 98.680 kg.
Helaas was de prijs gereduceerd tot "0". En zelfs zou de vereniging er op toe moeten leggen als de gemeente geen subsidie toegezegd zou hebben van minimum netto-opbrengst ƒ 0,05 cent per kg.

De opleiding van de jeugd wordt steeds intensiever, er worden meer docenten aangetrokken zo mogelijk met een conservatorium opleiding en enkele leerlingen volgen hun lessen bij de muziekschool. Ook wordt er een jeugdorkest geformeerd o.l.v. Henk Vruggink.

In 1993 neemt Ira Wunnekink het dirigeerstokje over. Onder haar "pittige" leiding gaat "Juliana" in 1996 naar het concours. Een prachtige 1e prijs met 300 punten in de tweede divisie.

Het 85 jarig bestaan wordt gevierd met een braderie met o.a. hanenkraaiwedstrijden op het schoolplein. Het feest wordt afgesloten met een Midzomernachtconcert. Voor de brandweergarage wordt samen met "Sempre Crescendo" uit Losser "The music of the royal Fireworkst" van de componist G.F. Händel uitgevoerd, compleet met prachtig vuurwerk. 

Voor het 90 jarig bestaan wordt er een jubileum krant uitgegeven. In de kerk is er een concert samen met popkoor Mikado uit Hall en voor de leden is er een jubileumweekend op de Baankreis met als thema "Circus", waar jong en oud heel erg van genoot.

Nadat in 1981 de drumband ter ziele gaat is er menig keer geprobeerd een nieuwe groep bij elkaar te krijgen. Men vindt een drumband onmisbaar bij optredens op de weg. Alle energie ten spijt slaagt het bestuur hier echter niet in. Totdat in 2002 een aantal jeugdigen zich meldt om te willen gaan "trommelen". Zo wordt er toch weer een nieuwe drumband opgericht.

In 2000 gaat "Juliana" op concours voor de eerste divisie. De vereniging keert terug met een respectabele 2e prijs. Dit gebeurt o.l.v. Wilfred Kampjes die dirigent is van 1998 tot 2002. Als hij naar het buitenland vertrekt wordt het dirigeerstokje doorgegeven aan Wendy de Vries-Mietes. Dit is van zeer korte duur en in 2003 gaat de vereniging verder met Alike Jonkman.


* 2004
Op 20 maart 2004 overlijdt Prinses Juliana, zij wordt net geen 95 jaar. Muziekvereniging Juliana zal haar naam waardig blijven dragen en hoopt dat nog heel lang te kunnen doen.
Het 95-jarig jubileum wordt opgeluisterd met een optreden van de "Almense Proms" in de tent tijdens het Almensfeest. De harmonie wordt aangevuld met zangers en zangeressen, een gelegenheidsband en accordeonvereniging Vios.

In november neemt de vereniging met 46 leden deel aan het concours in Enschede o.l.v dirigent Alike Jonkman. Er wordt in de 4e divisie gespeeld. Men behaalt 71 punten. Voldoende om in dezelfde klasse te kunnen blijven spelen.

De leden worden er altijd goed op gewezen zuinig te zijn op de instrumenten, maar het kan toch wel eens fout gaan. Dat blijkt als op weg naar de donderdagse repetitie-avond op de Almense brug een klarinet te water raakt. Gert Compagne, eigenaar van De Nieuwe Aanleg, snelde gelijk te hulp toen een meisje zijn hulp in schakelde. Compagne dook meteen het water in en wist het "slachtoffer" naar de kant te brengen. Deze en andere activiteiten kan men lezen op de site www.almen-info.nl, later ook op onze eigen site www.juliana-almen.nl.

Wat Juliana 95 jaar lang niet is gelukt wordt in 2005 gerealiseerd. Juliana gaat buitenlands. Via Joost Walter (docent bassischool) is er contact met de Titanic House Band in Engeland die ons uitnodigt om naar Engeland te komen. Van 29 april tot 2 mei gaan 34 leden en 12 introducés in een bus met aanhanger via de Eurotunnel naar Cullham. Samen met de Titanic House Band wordt er veel gemusiceerd, een bezoek gebracht aan Oxford en een concert gegeven in Benson. Het wordt een fantastisch muzikaal en bovenal gezellig weekend. De thuisgebleven leden zitten ook niet stil: met een kleine groep brengen zij op Koninginnedag (30 april) de traditionele aubade bij de Linde.

Tijdens de jeugdmuziekavond in 2005 wordt Henk Vruggink in het zonnetje gezet. Hij is dan 25 jaar leraar koperinstrumenten bij Juliana.

Door de Federatie Gorsselse Muziekverenigingen wordt er een gezamenlijk jeugdmuziekdag georganiseerd. Op de Baankreis komen op 25 juni 2005 ongeveer 100 jeugdleden van de verschillende verenigingen bij elkaar om te musiceren, spelletjes te doen en samen te eten. De gezellige actieve dag wordt afgesloten met een leuk concertje. Dit is tevens de laatste activiteit van de Federatie Gorssel, omdat aan het eind van het jaar de gemeenten Lochem en Gorssel fuseren tot een nieuwe gemeente Lochem. Er wordt een nieuw samenwerkingsverband gecreëerd onder de naam 'MuziekGoLF' – Muziekverenigingen Gorssel-Lochem Federatie.


* 2006
De Titanic House Band brengt ons een tegenbezoek in 2006. In Ons Huis wordt er met heel veel enthousiasme geoefend en wordt het geheel met een concertje afgesloten.

Er worden dit jaar meerdere zomer buitenconcerten gegeven en de 'Barkelbloazers' dopen zich eenmalig om tot 'Berkelflusskapelle' om het afscheid van badmeester Janssen een Tiroler tintje te geven. De kleding is sowieso gewijzigd. Er wordt andere muziek op de lessenaar gezet en de kiel en knipmuts maken plaats voor vlotte rode t-shirts met "Juliana" logo.

Als Kunstmin haar 100 jarig bestaan viert door een Kringconcert in de Nieuwe Aanleg te organiseren doet 'Juliana' natuurlijk ook mee.

Bij het voorjaarconcert van 2007 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de sportzaal van Omnivereniging Ovéra. Het blijkt een prima concertzaal. In april is 'Juliana' vanuit Ons Huis te horen in de rechtstreekse uitzending van Radio Gelderland. Eind juni wordt op Landgoed Ehzerwold een concert gegeven samen met muziekvereniging H.M.V. uit Holten. In november is Barry Jurjens, onder meer percussionist bij het Koninklijk Concertgebouworkest uit Amsterdam, te gast bij 'Juliana'. Hij geeft een workshop over slagwerk voor alle leden.

25 april 2007 overlijdt Joep Pelgrum, het is altijd verdrietig als een lid van de vereniging overlijd, maar Joep was pas 18 jaar en al jaren een actief lid. Het heeft een grote impact voor iedereen.

Al jaren worden er examens afgelegd bestaande uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Hierbij kan een diploma behaald worden waarbij een puntenlijst. In 'Ons Huis' heeft tot 2007 geregeld zo'n examendag van de KNMV plaats. Leden worden ingezet om de organisatie te helpen met nakijken van de multiple choice vragen – dit blijkt nog heel erg moeilijk te zijn. Dinie Rouwenhorst brengt 'stress pepermuntjes' mee.

In 2008 verleent de groep Fair Play uit Zutphen haar medewerking tijdens het winterconcert. Ze spelen aanstekelijke Ierse muziek. Samen wordt het werk Lord Tullamore gespeeld. Ook wordt er dit jaar samen opgetreden in Holten met H.M.V. Holten en een koffieconcert met muziekvereniging Amicitia uit Geesteren.


* 2009
2009 het jubileumjaar! Het 100-jarig bestaan wordt groots gevierd. Er is al jaren naar toe gewerkt. Gebrainstormd, ideeën gelanceerd en verworpen, gewikt en gewogen. Het vaandel krijgt een groot onderhoudsbeurt bij een bedrijf in België. Het ziet er daarna weer fris uit en kan er weer jaren tegenaan. Er wordt niet veel op straat opgetreden waar het vaandel wordt gebruikt maar bij bepaalde gelegenheden en concerten wordt het bij het orkest opgesteld.

Een mooi logo, ontworpen door Brenda van de Roest, wordt gebruikt op banners en programma kaartjes. Voor de consumpties die natuurlijk in zo'n jaar rijkelijk vloeien komt het muntje de "kersepit" op tafel.

De leerlingen van de basisschool maken levensgrote kartonnen beelden van alle leden van het orkest. Ze staan opgesteld op het schoolplein en later bij het Ehzerwold. Een prachtig cadeau.

We beginnen het jubileum jaar op 11 januari, exact 99 jaar na de eerste openbare uitvoering, met een Nieuwjaarsconcert in Ons Huis speciaal voor de oud-dirigenten. Hiervoor wordt door Geert de Groot een mooie jubileumfoto gemaakt.

In maart worden twee optredens gehouden in de sportzaal van Ovéra waar naast een gelegenheidscombo en vocalisten het sprookje Bandland (Berkelland) wordt opgevoerd door alle leden van Juliana.

Een geweldig jubileumweekend volgt op 15, 16 en 17 mei. Eerst wordt er op de begraafplaats gespeeld en met leggen van enkele bloemstukjes symbolisch alle oudleden uit de geschiedenis van de vereniging herdacht. Daarna een receptie waar o.a. het jubileumboek "Alles voor de Muziek" wordt gepresenteerd. Een prachtig boek over het 100 jarig bestaan van de vereniging. Geschreven en met prachtige foto's samengesteld door Ben Barink, Henk Muileman en Wilrike ter Meulen.

De vereniging ontvangt uit handen van de burgemeester de Koninklijke Erepenning en de Vereniging Almens Belang roept 'Juliana' uit tot 'belangrijkste vereniging' van Almen.
Tijdens dit weekend wordt er een reünie voor oud-leden georganiseerd, een concert m.m.v. oud leden, een dagprogramma op het hele schoolplein met uiteenlopende culturele activiteiten, een stermars en een feestavond met stratensongfestival. Het weekend wordt afgesloten met een fiets-kunstroute door de omgeving van Almen aansluitend met een concert door de Bigband Free Time Music.

Verder is er dit jubileumjaar een buitenconcert op landgoed de Ehze met als hoogtepunt het uitvoeren van 'Ode aan de Berkel' een in 1933 door Johan Wagenaar gecomponeerd muziekstuk voor symfonie orkest welke speciaal herschreven is voor ons orkest en 'de Fanfare' van Jan Mul, van beide componisten waren nazaten op het concert aanwezig.
Het jubileumjaar wordt afgesloten met een concert in de Almense kerk samen met zangvereniging Vocaal en de cantorij.

Op 6 juni 2009 overlijdt Marijke Boschloo-Dragt. Ze was een zeer gewaardeerd fluitiste en heel erg betrokken bij de vereniging.


* 2010
In 2010 wordt het sprookje Bandland gespeeld voor de schooljeugd, een geweldige middag voor zowel de scholieren als de muzikanten. De opleiding blokfluit is overgegaan naar de basisschool om daar klassikaal muziekles te ondergaan. Het blijkt na een jaar toch niet te lukken en worden de lessen weer bij 'Juliana' ondergebracht.

In mei wordt er met de muzikanten van de GoLF en zangers een groot bevrijdingsconcert gegeven op de Detmerkazerne in Eefde. Ook is de GoLF present tijdens de Bokbierdag in Zutphen. Er wordt een dweilorkestje in het leven geroepen, de Nöhlzakken, ze luisteren af en toe een feestje op. In de Nieuwe Aanleg is er een winterconcert samen met Orpheus Bathmen.

In 2011 krijgt Almen een buurt Super en 'Juliana' is erbij om dit feestelijk te openen. In een lange rode sliert marcheren de muzikanten spelend door de mooie nieuwe winkel.
Er wordt in september een leuk theeconcert gegeven in de serre van Het Ehzerwold.

De sportzaal wordt in maart 2012 weer omgetoverd tot concertzaal om hier het voorjaarsconcert te gegeven. O.a. het stuk 'The Musical Village' wordt gespeeld, ondersteund met filmbeelden uit Almen.

De Julianaschool bestaat 100 jaar. In een groots openluchtspel is ook een aandeel voor 'Juliana' ingepland. Vier grote shows worden er op het schoolplein gegeven.

Er zijn wensen om weer naar een concours te gaan maar op dit moment blijkt het een te grote stap. Er wordt ingeschreven op een streekfestival in Bodegraven. 'Juliana' wordt positief beoordeeld met 81 punten. Voor 'Juliana' heeft dit reisje nog een bijzonder leuk staartje. De huidige paukenist Henk Janssen geeft aan wel eens een ander instrument te willen bespelen maar niet voordat hij een nieuwe paukenist gevonden heeft. Het blijkt dat de reisleidster in de bus, Selma van Os, en nog nooit slagwerk bespeeld, super enthousiast is en gelijk aangeeft dat zij dan wel paukenist wil worden. Dit blijkt helemaal goed uit te pakken.


* 2013
Het voorjaarsconcert van 2013 wordt gehouden in de Nieuwe Aanleg en in de zomer is er in een zonovergoten theetuin van de Hoofdige Boer een theeconcert. In het najaar speelt 'Juliana' samen met het LEGO-orkest uit Eerbeek in de kerk.

In mei is Alike Jonkman 10 jaar dirigent van 'Juliana'. De leden verrassen haar voor de repetitie met een flashmob. Op komische wijze komen overal op het schoolplein leden musicerend aan tot het orkest compleet is.

Op 21 augustus speelt 'Juliana' als afsluiting van de live-tv uitzending van tv Gelderland.
Er raakt tijdens het Sinterklaasfeest weer een instrument te water. Het was nu wel in scene gezet. De oude trompet zou te water raken en dan aan een draadje weer op het droge getrokken worden. Helaas brak het draadje. De trompet is later door een duikersgroep weer naar boven gehaald.

'Juliana' 105 jaar jong in 2014. Ze blijft haar jubileums uitbundig vieren. In de Nieuwe Aanleg een concert met alle leden van de vereniging en tijdens het Almens feest wordt in de grote feesttent een grandioos promsconcert 'de vrienden Almen Live' georganiseerd i.s.m. OVOV. Muziek, schets, zang en band zorgen voor een waar spektakel.
Op 22 november wordt er deelgenomen aan een concours in de Hanzehof in Zutphen. Met 83 punten in de vijfde divisie, goed voor een eerste prijs.

In 2015 is er weer een dirigentenwisseling. Na 12 ½ jaar wordt er afscheid genomen van Alike Jonkman. Het zijn zeer boeiende jaren met haar geweest. De huidige jeugd heeft dan ook moeite om afscheid van haar te nemen. Met Gilian Schmidt gaat 'Juliana' een nieuwe periode tegemoet met ruim 50 orkestleden en 20 leerlingen.
De ruim 50 leden zijn snel aan deze nieuwe dirigent gewend en er worden onder zijn leiding in 2016 leuke concerten gegeven o.a. in de sportzaal en in de theetuin van de Hoofdige Boer.

Om goed met je instrument om te gaan wordt er een workshopmiddag 'Adem en Klank' gehouden. Voor alle secties is er een docent aangetrokken die op deze factoren en soms op komische wijze, de aandacht vestigt. Het geheel wordt afgesloten met een concertje.
Juliana heeft een grote verscheidenheid qua leeftijd. Er is dan ook veel aandacht voor jong en oud. Het orkest brengt met de jeugdleden een 'circusvoorstelling' waarbij zelfs een levende kanonskogel niet ontbreekt maar met Herman ten Have, die 70 jaar muzikant is, doen we het rustiger aan.


* 2017
Ben Barink wordt in de ledenvergadering van 2017 benoemd tot erelid. Vanaf zijn 10e heeft hij zich ingezet voor de vereniging, naast muzikant (momenteel bes bas), heeft hij veel werk verricht in het bestuur en bij vele acties en evenementen.
Tijdens een try-out concert in de sportzaal wordt aan hem een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgermeester S. van 't Erve. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ben heeft naast muzikale activiteiten nog veel andere sociale activiteiten ondernomen.
In september worden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Bert Harkink.

Op 21 januari 2018 mag 'Juliana' in de Schouwburg van Lochem de Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem begeleiden. Zij vertolkt op enerverende wijze liedjes van Jacques Brel. Het orkest heeft maanden lang geoefend om dit Brel&Brass concert onder de knie te krijgen en opent het concert met het spelen van Game of Thrones. Het klinkt geweldig en het is fijn te kunnen spelen in die grote zaal. Met dank aan Micheline Van Hautem die het mogelijk maakt om aan zo'n bijzonder concert mee te mogen werken.

Juliana heeft sinds jaar en dag de kas gespekt door oud papier op te halen. Dit met kruiwagen of paard en wagen, trekker en nu, medio 2018, lopen we mee met een heuse vuilniswagen. Dit omdat de gemeente de regels gewijzigd heeft. Op deze manier kan de muziek toch nog steeds financieel rond komen.


* 2019
In 2019 bestaat 'Juliana' 110 jaar. Dit wordt groots gevierd met.....(wordt vervolgd).

Bijgewerkt januari 2019

Bertus